O nas

W dniu 21 października 2016 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę ustanawiającą 22 października każdego roku Dniem Praw Rodziny. Nastąpiło to po siedmiu latach zabiegów posłów pod przewodnictwem Tadeusza Woźniaka – Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej. Dnia 27 lipca 2017 roku z inicjatywy Parlamentarnego Zespołu na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej został utworzony Narodowy Komitet Obchodów Dnia Praw Rodziny. W skład Komitetu weszli:

Tadeusz Woźniak – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Przewodniczący Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny
Krzysztof Ardanowski – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Dera – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Wiceprzewodniczący Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny
Antoni Duda – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Piotr Duda – Przewodniczący NSZZ „Solidarność”
Dr Kazimierz Janiak – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej III kadencji
Prof. Alicja Grześkowiak – Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IV kadencji
Dr Kazimierz Kapera – Prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich
Beata Kempa – Minister – Członek Rady Ministrów, Wiceprzewodnicząca Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny
Dr Marian Krzaklewski – Przewodniczący NSZZ „Solidarność” w latach 1991 – 2002
Ks. Kazimierz Kurek SDB – Krajowy Duszpasterz Rodzin w latach 1985 – 1996
Krzysztof Maciejewski – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Maciej Małecki – Sekretarz Stanu w Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Prof. Krystyna Ostrowska – emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Marcin Przeciszewski – Prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej
Dr Konstanty Radziwiłł – Minister Zdrowia
Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Ks. inf. Ireneusz Skubiś – Ruch Europa Christi
Maria Smereczyńska – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej III kadencji
Grażyna Sołtyk – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej III kadencji
Renata Szopa – Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diec. Sosnowieckiej
Ewa Tomaszewska – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Piotr Uściński – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Prof. Kazimierz Wiatr – Senator Rzeczypospolitej Polskiej
Lucyna Wiśniewska – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencji
Dr Tadeusz Wrona – Przewodniczący Ligii Krajowej
Zbigniew Ziobro – Minister Sprawiedliwości
Ireneusz Zyska – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Do głównych celów Komitetu należy w szczególności:

 1. Inicjowanie, organizowanie lub współorganizowanie oraz koordynowanie corocznych obchodów Dnia Praw Rodziny,
 2. promocja Karty Praw Rodziny,
 3. propagowanie niezbywalnych praw rodziny nierozłącznie związanych z prawami człowieka,
 4. promocja rodziny zbudowanej na małżeństwie będącym związkiem kobiety i mężczyzny, która jest podstawową komórką życia społecznego,
 5. przypominanie misji rodziny jako wspólnoty miłości i solidarności, przekazującej wartości kulturowe, etyczne, społeczne, duchowe i religijne,
 6. kształtowanie kultury poszanowania praw rodziny m.in. w działaniach polityków, prawników, naukowców, szeroko rozumianych twórców, odtwórców i działaczy kultury, pracowników administracji państwowej, w tym rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, przedstawicieli mediów oraz innych osób fizycznych i prawnych,
 7. stworzenie forum do działania na rzecz praw rodziny w różnorakich środowiskach,
  w tym we wspólnotach lokalnych,
 8. podejmowanie innych działań mających na celu promocję rodziny oraz tworzenie i ochronę jej praw.

Do zadań Komitetu należy w szczególności:

 1. Zachęcanie przedstawicieli Sejmu, Senatu, Rady Ministrów, organów samorządu gminnego, powiatowego i województwa oraz innych osób biorących udział w procesach decyzyjnych,
  do ustanawiania prawa:
 2. chroniącego wartość i godność rodziny oraz każdego z jej członków, w tym w rodzinach wielodzietnych,
 3. chroniącego rodzinę zbudowaną na małżeństwie rozumianym jako głęboki i uzupełniający się związek kobiety i mężczyzny,
 4. wspierającego instytucję małżeństwa,
 5. chroniącego życie każdej istoty ludzkiej od poczęcia do naturalnej śmierci,
 6. chroniącego naturalne prawo rodziców do wychowania dzieci,
 7. pozwalającego na wszechstronny rozwój każdej rodziny, w tym szczególnie rodziny wielodzietnej.
 8. Zachęcanie przedstawicieli Sejmu, Senatu, Rady Ministrów, organów samorządu gminnego, powiatowego i województwa oraz innych osób biorących udział w procesach decyzyjnych, do wprowadzania do systemów nauczania:
 9. założeń personalistycznych i solidaryzmu społecznego,
 10. wychowania do życia w rodzinie, promujące wartość czystości, wierności, integralnej wizji ludzkiej cielesności, w tym płciowości, wspomagające wszechstronny rozwój człowieka w kierunku dojrzałości osobowej, w duchu miłości i odpowiedzialności (przeciwdziałanie depopulacji oraz degeneracji indywidualnej i zbiorowej),
 11. kompleksowego nauczania społecznego opartego na chrześcijańskich wartościach.
 12. Zachęcanie przedstawicieli Sejmu, Senatu, Rady Ministrów, organów samorządu gminnego, powiatowego i województwa oraz innych osób biorących udział w procesach decyzyjnych, do podjęcia działań w celu zapewnienia ekonomicznej niezależności rodzin poprzez wprowadzenie do strategii oraz polityki państwa i samorządów rozwiązań prawnych gwarantujących:
 13. prorodzinne rozwiązania finansowe, w tym podatkowe (np. rodzinny podatek dochodowy) mające na celu poprawę zasobności finansowej rodzin, a szczególnie rodzin wielodzietnych,
 14. odpowiedni system ubezpieczeń oraz świadczeń społecznych i zdrowotnych, w tym świadczeń rodzinnych,
 15. systemy kredytowe korzystne dla wspierania małej przedsiębiorczości i firm rodzinnych.,
 16. zapewnienie wsparcia dla osób uczących się lub studiujących, ze szczególnym uwzględnieniem pochodzących z rodzin niezamożnych (np. poprzez ulgę uczelnianą umożliwiającą pomniejszenie podstawy opodatkowania lub podatku o koszty poniesione na naukę lub studia wyższe (w tym doktoranckie) członka rodziny będącego
  na utrzymaniu podatnika),
 17. Opiekę i wsparcie rodzin wymagających szczególnej pomocy.
 18. Zachęcanie przedstawicieli Sejmu, Senatu, Rady Ministrów, organów samorządu gminnego, powiatowego i województwa oraz innych osób biorących udział w procesach decyzyjnych, do podjęcia działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego gwarantujących:
 19. ochronę zdrowia rodziny i każdego z jej członków poprzez zapewnienie dostępu do opieki ambulatoryjnej, w tym specjalistycznej, a w razie potrzeby szpitalnej,
 20. możliwość skorzystania z pokoi rodzinnych w szpitalach szczególnie, gdy pacjentem jest dziecko, osoba starsza lub kobieta w okresie ciąży lub połogu,
 21. szczególną pomoc rodzinom z osobami niepełnosprawnymi, w tym szczególnie z dziećmi wymagającymi całodobowej opieki,
 22. zapewnienie rodzinnych turnusów rehabilitacyjnych,
 23. darmowe lekarstwa lub ulgę leczniczą umożliwiającą pomniejszenie podstawy opodatkowania lub podatku o koszty poniesione na leczenie członka rodziny będącego na utrzymaniu podatnika,
 24. poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego każdej rodziny przebywającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i każdego obywatela polskiego przebywającego zarówno w kraju, jak i za granicą.
 25. Zachęcanie przedstawicieli sektora prywatnego (przedsiębiorców, pracodawców) oraz związków zawodowych do respektowania praw i godności człowieka, w tym praw i godności rodziny, m.in. poprzez:
 26. zatrudnienie zgodne z predyspozycjami i wykształceniem oraz godziwą płacę,
 27. ochronę macierzyństwa (niedyskryminowania matek),
 28. ochronę naturalnego prawa rodziców do wychowania dzieci,
 29. organizację pracy umożliwiającą członkom rodziny wspólne życie i niezagrażającą jedności, powodzeniu i stabilności rodziny, zapewniając jednocześnie możliwość zdrowego wypoczynku i rekreacji w gronie rodziny.
 30. Zachęcanie polityków, twórców i naukowców oraz innych osób do poszanowania godności i praw rodziny jako całości i każdego z jej członków.
 31. Dążenie do powszechnego uznania rodziny jako środowiska kulturotwórczego oraz zapewnienia pozytywnego wpływu kultury współczesnej na życie rodziny, a także wywieranie nacisku na eliminację możliwych zagrożeń.
 32. Zachęcanie przedstawicieli nauki, kultury i massmediów do przywrócenia semantyki właściwej rodzinie oraz poszanowania godności i praw rodziny oraz każdego z jej członków.
 33. Budowanie kultury pronatalistycznej.
 34. Organizowanie lub współorganizowanie konferencji oraz wydarzeń edukacyjnych adresowanych
  do różnych grup społecznych i wiekowych.
 35. Podejmowanie innych działań mających na celu tworzenie prawa przyjaznego dla rodzin.

Organizowanie wydarzeń kulturalnych, naukowych i innych mających na celu wspieranie rodzin i ich praw.

Media o nas

https://ekai.pl/przewodniczacy-episkopatu-spotkal-sie-z-przedstawicielami-narodowego-komitetu-obchodow-dnia-praw-rodziny/

http://episkopat.pl/przewodniczacy-episkopatu-spotkal-sie-z-przedstawicielami-narodowego-komitetu-obchodow-dnia-praw-rodziny/

http://niedziela.pl/artykul/31250/Rozmawiali-o-prawach-rodziny

https://ekai.pl/22-pazdziernika-po-raz-pierwszy-w-polsce-obchody-dnia-praw-rodziny/

https://stacja7.pl/z-kraju/dzien-praw-rodziny-pierwszy-polsce/

https://pl-pl.facebook.com/Abp.Gadecki/

https://twitter.com/malecki_m

http://www.radiomaryja.pl/informacje/sejm-ustanowil-22-pazdziernika-dniem-praw-rodziny/

http://www.parlamentarny.pl/spoleczenstwo/22-pazdziernika-dniem-praw-rodziny,16024.html

http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1680282,1,poslowie-chca-ustanowic-dzien-praw-rodziny-to-kolejna-proba-kontroli-obyczajowosci.read

http://www.polskieradio.pl/78/1227/Artykul/1683678,Dzien-Praw-Rodziny

http://jedenznas.pl/polsce-pierwszy-obchodzono-dzien-praw-rodziny/

http://wyborcza.pl/7,75398,20866124,pis-chce-ustanowic-22-pazdziernika-dniem-praw-rodziny-i-wzywa.html?disableRedirects=true

http://niedziela.pl/artykul/25330/Sejm-ustanowi-Dzien-Praw-Rodziny

https://wiadomosci.wp.pl/definicja-rodziny-wedlug-poslow-pis-w-ustawie-o-dniu-praw-rodziny-budzi-watpliwosc-opozycji-6049725370475137a

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/10,150682,20868762,poslowie-pis-uchwalili-dzien-praw-rodziny-ale-tylko-tej-pelnej.html

http://rodziny.kuria.lublin.pl/22-10-dzien-praw-rodziny/

 

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=9F0A7B00B75E1AA1C12581B8003194B8# (transmisja całej konferencji)

 

http://www.tvp.info/34117540/wideo/14102017-1930/ (czas 00:18:14—00:19:01

 

https://www.tvp.info/34401848/zbigniew-ziobro-rzad-stawia-czola-cywilizacji-destrukcji-rodziny

http://teleexpress.tvp.pl/ (czas 00:07:48 – 00:08:05)

http://tv-trwam.pl/film/informacje-dnia-14102017 (czas 00:7:02- 00:10:42)

http://niedziela.pl/artykul/31653/Konferencja-o-prawach-rodziny-w-Sejmie

http://www.polskieradio.pl/130/5925/Artykul/1886777,Minister-Zbigniew-Ziobro-zwiekszymy-ochrone-dzieci-ze-strony-panstwa  (+ audio plik po lewej stronie)

http://www.radiomaryja.pl/informacje/min-e-rafalska-dobro-polskiej-rodziny-podstawowy-cel-naszej-misji/

http://www.radiomaryja.pl/informacje/sejm-konferencja-prawa-rodziny-rdzen-wspolczesnej-demokracji/

http://www.radiomaryja.pl/multimedia/galeria/sejm-ogolnopolska-konferencja-prawa-rodziny-rdzen-wspolczesnej-demokracji/

http://www.radiomaryja.pl/informacje/sejm-zakonczyla-sie-konferencja-prawa-rodziny-rdzen-wspolczesnej-demokracji/

https://wpolityce.pl/polityka/362318-rodzina-rdzeniem-demokracji-ziobro-na-sejmowej-konferencji-zyjemy-w-czasach-trudnych-dla-tradycyjnej-rodziny-wideo

https://gosc.pl/doc/4247819.Ziobro-Zyjemy-w-czasach-trudnych-dla-tradycyjnej-rodziny

https://gosc.pl/doc/4248695.Rafalska-Nasz-rzad-nie-oszczedza-na-rodzinach

http://www.tysol.pl/a12193-Konferencja-Prawa-rodziny-prawa-czlowieka-i-prawa-rodziny-nie-moga-byc-sobie-przeciwstawiane

http://www.pap.pl/aktualnosci/news,1125037,rafalska-wydatki-na-polityke-rodzinna-wynosza-ponad-3-proc-pkb.html

https://ekai.pl/i-ogolnopolska-konferencja-z-okazji-obchodow-dnia-praw-rodziny/

http://niezalezna.pl/205918-program-500-plus-jest-bezpieczny

http://niezalezna.pl/205911-minister-o-trudnych-czasach-dla-tradycyjnej-rodziny

https://wpolityce.pl/polityka/362318-rodzina-rdzeniem-demokracji-ziobro-na-sejmowej-konferencji-zyjemy-w-czasach-trudnych-dla-tradycyjnej-rodziny-wideo

http://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/Minister-Rafalska-zapowiada-wzrost-wydatkow-na-polityke-rodzinna

http://superbiz.se.pl/wiadomosci-biz/rafalska-wydatki-na-rodzine-wynosza-ponad-3-procent-pkb_1022743.html

http://radioem.pl/doc/4248695.Rafalska-Nasz-rzad-nie-oszczedza-na-rodzinach

http://radioem.pl/doc/4247819.Ziobro-Zyjemy-w-czasach-trudnych-dla-tradycyjnej-rodziny

https://www.facebook.com/MinisterstwoSprawiedliwosci/photos/pcb.1649963781722422/1649963615055772/?type=3

https://www.facebook.com/pislosice/posts/1556661324394599

https://pl-pl.facebook.com/RadioMaryja/posts/1585600244796804

https://info.wiara.pl/doc/4248695.Rafalska-Nasz-rzad-nie-oszczedza-na-rodzinach

https://stooq.pl/n/?b=1200792

https://www.youtube.com/watch?v=e9wANhWMj7c

http://radioszczecin.pl/6,361206,minister-sprawiedliwosci-zapowiedzial-zwiekszeni

http://www.zeslaniaducha.pl/vendors/8080/posts/242265-i-ogolnopolska-konferencja-z-okazji-obchodow-dnia-praw-rodziny

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,9346,w-sejmie-o-rodzinie-i-jej-prawach.html

http://tvn24bis.pl/z-kraju,74/rafalska-wydatki-na-polityke-rodzinna-wynosza-ponad-3-proc-pkb,781526.html

http://youtubersi.pl/video/240581/zbigniew-ziobro-prawa-rodziny-w-dzialaniach-ministerstwa-sprawiedliwosci

http://www.radiomaryja.pl/informacje/parlament-konferencja-prawa-rodziny-rdzen-wspolczesnej-demokracji/

https://przemysl.pl/48020/i-ogolnopolska-konferencja-pt-prawa-rodziny-rdzen-wspolczesnej-demokracji.html

http://www.lux24.pl/ramka/ekai/prawa-rodziny-rdzen-wspolczesnej-demokracji-konferencja-w-sejmie

https://stacja7.pl/z-kraju/sejm-jutro-konferencja-o-prawach-rodziny/

http://glazzati.blogspot.com/2017/10/sejm-konferencja-prawa-rodziny-rdzen.html#more

https://www.flickr.com/photos/mpips_rp/sets/72157687993283913