Deklaracja uczestników

Ogólnopolskiej Konferencji Prawa rodziny – rdzeń współczesnej demokracji

Warszawa, gmach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, 14 października 2017 roku

Uczestnicy Ogólnopolskiej Konferencji stwierdzając zgodnie, że:
– rodzina jako związek naturalny, oparty na trwałym małżeństwie kobiety i mężczyzny, pierwotny w stosunku do państwa lub jakiejkolwiek innej wspólnoty, posiada swoje niezbywalne prawa,
-„przyszłość ludzkości idzie poprzez rodzinę” – podstawową ludzką wspólnotę miłości i solidarności, której powierzona jest misja przekazywania życia oraz wszelkich wartości istotnych dla rozwoju i powodzenia własnych członków oraz wspólnot lokalnych, narodowych, państwowych i cywilizacyjnych,
– prawa ludzkie, chociaż ujęte jako prawa jednostki, posiadają podstawowy wymiar społeczny, wyrażający się w sposób zasadniczy i przyrodzony w rodzinie,
– z całą mocą chcą bronić prawdy o rodzinie wzywając wszystkie władze, instytucje i osoby do poszanowania oraz przestrzegania niezbywalnych praw zapisanych w Karcie Praw Rodziny,
– prawa, podstawowe potrzeby, powodzenie i wartości rodziny, a w konsekwencji jej szczęście, pomimo, że w wielu przypadkach są coraz lepiej chronione, często jednak są zagrożone, a nawet nieuznawane przez różne ideologie, przepisy, instytucje i programy społeczno-ekonomiczne,
– część rodzin nadal żyje w warunkach ubóstwa, które uniemożliwiają im wypełnianie z godnością ich roli,
– działania władz, instytucji i osób odpowiedzialnych za rodzinę oraz zabezpieczenie przez nich wszelkiej możliwej pomocy ekonomicznej, społecznej i prawnej mają kluczowe znaczenie dla umocnienia jedności i stabilności rodziny tak, aby mogła sprostać swym zadaniom, stając się fundamentem silnego i bogatego państwa

zwracają się z apelem do

1. Władz publicznych o poszanowanie praw rodziny i zapewnienie rzeczywistego ich uznania oraz przestrzegania poprzez:
a) zagwarantowanie w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawach szczegółowych oraz innych przepisach:
– niezbywalnych praw rodziny, która jest podstawową ludzką wspólnotą, opartą na trwałym małżeństwie kobiety i mężczyzny,
– ochrony każdego życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci oraz bezwzględne otoczenie go troską i szacunkiem,
– uznanie rodziców za pierwszych i głównych wychowawców swoich dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami moralnymi i religijnymi,
– właściwej, nikogo niedyskryminującej polityki prorodzinnej w sferze finansowej, prawnej i społecznej, która zapewni rodzinie warunki ekonomiczne gwarantując odpowiadający ich godności poziom życia i pełny rozwój,
b) podmiotowe traktowanie rodziny w polityce i życiu społecznym tak, aby należne jej prawa stały się rdzeniem kształtowania wzajemnych relacji pomiędzy rodziną a społeczeństwem oraz państwem i jego instytucjami,
c) stanowienie prawa chroniącego rodzinę jako instytucję oraz każdego z jej członków przed zagrożeniami takimi, jak m.in. wykluczenie, przemoc, demoralizacja.
2. Ludzi nauki i kultury, aby swoją wiedzą i talentem służyli sprawie rodziny odnajdując prawdę i wartości ludzkie.
3. Dziennikarzy i pracowników mediów, aby służyli rodzinie głosząc prawdę, utrwalając wartości oraz propagując pozytywne relacje społeczne, w wymiarze krajowym i międzynarodowym, a także wskazując rzeczywiste zagrożenia i potrzeby rodzin.
4. Wszystkich instytucji i osób odpowiedzialnych za sprawy społeczne o stałą troskę o poszanowanie praw rodziny oraz niezbędną pomoc, a także wzmożenie wysiłków na rzecz trwałości i umacniania rodzin.
5. Rodzin, aby świadome swojej niepowtarzalnej wyjątkowej i wymagającej odpowiedzialności misji łączyły się w wysiłkach na rzecz obrony i umacniania należnych im praw.
Uczestnicy Konferencji zwracając uwagę na szczególną rolę rodziny we współczesnym świecie w kształtowaniu sprawiedliwych stosunków społecznych, które powinny uwzględniać poszanowanie niezbywalnych praw zapisanych w Karcie Praw Rodziny oraz regulacjach prawnych zarówno krajowych, jak i międzynarodowych nie stojących w sprzeczności z zapisami Karty Praw Rodziny,
apelują o podjęcie stosownych działań mających na celu ustanowienie 22 października Międzynarodowym
Dniem Praw Rodziny.

Deklaracja jest dostępna do pobrania w formacie PDF tutaj.

DEKLARACJA KONFERENCJA PRAWA RODZINY