Uchwała w sprawie upoważnienia Przewodniczącego NKODPR do podejmowania działań w jego imieniu

Uchwała Nr 4.

Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny

z dnia 27 lipca 2017 roku

w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny
do podejmowania działań w jego imieniu.

 

Na podst. § 5. pkt 7 Regulaminu Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny (Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1 z dnia 26 lipca 2017 r.) zwanego dalej Regulaminem, Narodowy Komitet Obchodów Dnia Praw Rodziny, zwany dalej Komitetem, uchwala, co następuje:

 

1.

Upoważnia się pana Tadeusza Woźniaka – Przewodniczącego Komitetu do podejmowania wszelkich czynności dla osiągnięcia celów Komitetu określonych w § 2. Regulaminu i wykonywania zadań
o których mowa w § 3. Regulaminu.

2.

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Komitetu.

3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.