Uchwała w sprawie organizacji obchodów Dnia Praw Rodziny w 2017 roku

Uchwała Nr 3.

Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny

z dnia 27 lipca 2017 roku

w sprawie organizacji obchodów Dnia Praw Rodziny w 2017 roku.

 

Na podst. § 2 i 3 Regulaminu Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny (Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1 z dnia 26 lipca 2017 r.) zwanego dalej Regulaminem, Narodowy Komitet Obchodów Dnia Praw Rodziny, zwany dalej Komitetem, uchwala, co następuje:

 

1.

W celu godnego uczczenia Dnia Praw Rodziny w Polsce w 2017 roku, Komitet postanawia zainicjować oraz organizować lub współorganizować niżej wymienione przedsięwzięcia, a w szczególności:

– wystąpienie do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o objęcie patronatem obchodów Dnia Praw Rodziny w Polsce,

– wystąpienie z wnioskami o patronaty medialne m. in. Telewizji Polskiej, TV „Trwam”, Polskiego Radia, Radia „Maryja” oraz „Niedzieli”, „Gościa Niedzielnego”, „Wsieci”, „Naszego Dziennika” i innych,

– wystosowanie Apelu Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny skierowanego do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, rozesłanie w nakładzie ok. 3000 egz. plus załączniki,

– powołanie we współpracy z wojewodami komitetów obchodów Dnia Praw Rodziny w poszczególnych województwach, a w miarę możliwości komitetów obchodów Dnia Praw Rodziny w poszczególnych powiatach i w poszczególnych gminach,

– wydanie przez Wydawnictwo Sejmowe Karty Praw Rodziny z Uchwałą sejmu z dnia 21 października 2016 roku o ustanowieniu Dnia Praw Rodziny. Planowany nakład: 10 000 egz.,

– 16 konferencji wojewódzkich poświęconych prawom rodziny w Polsce, przy ogromnym zaangażowaniu Ministra Sprawiedliwości, (połączone z imprezami towarzyszącymi)

– cykl konferencji o prawie rodziny i jej członków do ochrony zdrowia i zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pod roboczym tytułem ZDROWA RODZINA – ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO, przy ogromnym zaangażowaniu Ministra Zdrowia,

– zorganizowanie we współpracy z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej …………………………….

– zorganizowanie we współpracy z Parlamentarnym Zespołem na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej konferencji pt. PRAWA RODZINY – RDZEŃ WSPÓŁCZESNEJ DEMOKRACJI. Termin: 14 października 2017 r., miejsce: Sala Kolumnowa, czas: godz. 11.00 – 15.00,

– sesje rad gmin, powiatów i sejmów samorządowych poświęconych sytuacji rodzin mieszkających na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego,

– w miarę możliwości opracowanie przez władze jednostek samorządowych raportów o stanie rodzin mieszkających na terytorium danej jednostki, co byłoby przyczynkiem do opracowania przez lub na zlecenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Raportu o stanie rodzin w Polsce, który mógłby być wydany w 2018 roku,

–  wydarzenia, w tym naukowe, kulturalne, sportowe i inne wpisujące się w obchody Dnia Praw Rodziny lub związane z zadaniami wyszczególnionymi w § 2 i 3 Regulaminu,

– włączenie Konferencji Episkopatu Polski, duchowieństwa diecezjalnego i osób konsekrowanych do aktywnego udziału w obchodach Dnia Praw Rodziny,

2.

Zobowiązuje się wszystkich członków Komitetu do aktywnego włączania się w organizacje przedsięwzięć o których mowa w § 1.

3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Komitetu.

4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.