Regulamin Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1

Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny

z dnia 27 lipca 2017 roku.

Regulamin

Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny

Podjęta w dniu 21 października 2016 r. przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Uchwała w sprawie ustanowienia Dnia Praw Rodziny[1] obchodzonego 22 października każdego roku, wpisuje się
w budowanie demokracji w pełni odpowiadającej naturze i godności osoby ludzkiej, małżeństwa
i rodziny. Kształtowanie sprawiedliwych stosunków społecznych, które powinny uwzględniać poszanowanie niezbywalnych praw zapisanych w Karcie Praw Rodziny[2] oraz regulacjach prawnych zarówno krajowych, jak i międzynarodowych niestojących w sprzeczności z zapisami Karty Praw Rodziny uważamy za jedno z najważniejszych zadań Polski we współczesnej Europie i w świecie.

§ 1.

 1. Narodowy Komitet Obchodów Dnia Praw Rodziny, zwany dalej Komitetem, został utworzony
  na podstawie wniosku zawartego w Uchwale Parlamentarnego Zespołu na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej z dnia 5 lipca 2017 r.
 2. Komitet tworzą następujące osoby, które dobrowolnie wyraziły akces do społecznej pracy w Komitecie i w pełni akceptują prawa zapisane w Karcie Praw Rodziny:
 • Tadeusz Woźniak – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej – wnioskodawca,
 • Krzysztof Ardanowski – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Andrzej Dera – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Antoni Duda – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Piotr Duda – Przewodniczący NSZZ „Solidarność”,
 • Dr Kazimierz Janiak – Poseł na Sejm III kadencji,
 • Dr Kazimierz Kapera – Prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich,
 • Beata Kempa – Minister – Członek Rady Ministrów,
 • Dr Marian Krzaklewski – Przewodniczący NSZZ „Solidarność” w latach 1991 – 2002,
 • Kazimierz Kurek SDB – Krajowy Duszpasterz Rodzin w latach 1985 – 1996,
 • Krzysztof Maciejewski – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Maciej Małecki – Sekretarz Stanu w Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,
 • dr hab. Krystyna Ostrowska – emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Dr Konstanty Radziwiłł – Minister Zdrowia,
 • Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
 • inf. Ireneusz Skubiś – Ruch Europa Christi,
 • Grażyna Sołtyk – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej III kadencji,
 • Ewa Tomaszewska – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Piotr Uściński – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
 • dr hab. Kazimierz Wiatr – Senator Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Lucyna Wiśniewska – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencji,
 • Dr Tadeusz Wrona – Przewodniczący Ligii Krajowej,
 • Zbigniew Ziobro – Minister Sprawiedliwości.

 

 1. Skład Komitetu może ulegać zmianom zgodnie z 4 pkt 9-11.

§ 2.

Do głównych celów Komitetu należy w szczególności:

 1. Inicjowanie, organizowanie lub współorganizowanie oraz koordynowanie corocznych obchodów Dnia Praw Rodziny,
 2. promocja Karty Praw Rodziny,
 3. propagowanie niezbywalnych praw rodziny nierozłącznie związanych z prawami człowieka,
 4. promocja rodziny zbudowanej na małżeństwie będącym związkiem kobiety i mężczyzny, która jest podstawową komórką życia społecznego,
 5. przypominanie misji rodziny jako wspólnoty miłości i solidarności, przekazującej wartości kulturowe, etyczne, społeczne, duchowe i religijne,
 6. kształtowanie kultury poszanowania praw rodziny m.in. w działaniach polityków, prawników, naukowców, szeroko rozumianych twórców, odtwórców i działaczy kultury, pracowników administracji państwowej, w tym rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, przedstawicieli mediów oraz innych osób fizycznych i prawnych,
 7. stworzenie forum do działania na rzecz praw rodziny w różnorakich środowiskach,
  w tym we wspólnotach lokalnych,
 8. podejmowanie innych działań mających na celu promocję rodziny oraz tworzenie i ochronę jej praw.

§ 3.

Do zadań Komitetu należy w szczególności:

 1. Zachęcanie przedstawicieli Sejmu, Senatu, Rady Ministrów, organów samorządu gminnego, powiatowego i województwa oraz innych osób biorących udział w procesach decyzyjnych,
  do ustanawiania prawa:
 2. chroniącego wartość i godność rodziny oraz każdego z jej członków, w tym w rodzinach wielodzietnych,
 3. chroniącego rodzinę zbudowaną na małżeństwie rozumianym jako głęboki i uzupełniający się związek kobiety i mężczyzny,
 4. wspierającego instytucję małżeństwa,
 5. chroniącego życie każdej istoty ludzkiej od poczęcia do naturalnej śmierci,
 6. chroniącego naturalne prawo rodziców do wychowania dzieci,
 7. pozwalającego na wszechstronny rozwój każdej rodziny, w tym szczególnie rodziny wielodzietnej.
 8. Zachęcanie przedstawicieli Sejmu, Senatu, Rady Ministrów, organów samorządu gminnego, powiatowego i województwa oraz innych osób biorących udział w procesach decyzyjnych, do wprowadzania do systemów nauczania:
 9. założeń personalistycznych i solidaryzmu społecznego,
 10. wychowania do życia w rodzinie, promujące wartość czystości, wierności, integralnej wizji ludzkiej cielesności, w tym płciowości, wspomagające wszechstronny rozwój człowieka w kierunku dojrzałości osobowej, w duchu miłości i odpowiedzialności (przeciwdziałanie depopulacji oraz degeneracji indywidualnej i zbiorowej),
 11. kompleksowego nauczania społecznego opartego na chrześcijańskich wartościach.
 12. Zachęcanie przedstawicieli Sejmu, Senatu, Rady Ministrów, organów samorządu gminnego, powiatowego i województwa oraz innych osób biorących udział w procesach decyzyjnych, do podjęcia działań w celu zapewnienia ekonomicznej niezależności rodzin poprzez wprowadzenie do strategii oraz polityki państwa i samorządów rozwiązań prawnych gwarantujących:
 13. prorodzinne rozwiązania finansowe, w tym podatkowe (np. rodzinny podatek dochodowy) mające na celu poprawę zasobności finansowej rodzin, a szczególnie rodzin wielodzietnych,
 14. odpowiedni system ubezpieczeń oraz świadczeń społecznych i  zdrowotnych, w tym świadczeń rodzinnych,
 15. systemy kredytowe korzystne dla wspierania małej przedsiębiorczości i firm rodzinnych.,
 16. zapewnienie wsparcia dla osób uczących się lub studiujących, ze szczególnym uwzględnieniem pochodzących z rodzin niezamożnych (np. poprzez ulgę uczelnianą umożliwiającą pomniejszenie podstawy opodatkowania lub podatku o koszty poniesione na naukę lub studia wyższe
  (w tym doktoranckie) członka rodziny będącego na utrzymaniu podatnika),
 17. Opiekę i wsparcie rodzin wymagających szczególnej pomocy.
 18. Zachęcanie przedstawicieli Sejmu, Senatu, Rady Ministrów, organów samorządu gminnego, powiatowego i województwa oraz innych osób biorących udział w procesach decyzyjnych, do podjęcia działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego gwarantujących:
 19. ochronę zdrowia rodziny i każdego z jej członków poprzez zapewnienie dostępu do opieki ambulatoryjnej, w tym specjalistycznej, a w razie potrzeby szpitalnej,
 20. możliwość skorzystania z pokoi rodzinnych w szpitalach szczególnie, gdy pacjentem jest dziecko, osoba starsza lub kobieta w okresie ciąży lub połogu,
 21. szczególną pomoc rodzinom z osobami niepełnosprawnymi, w tym szczególnie z dziećmi wymagającymi całodobowej opieki,
 22. zapewnienie rodzinnych turnusów rehabilitacyjnych,
 23. darmowe lekarstwa lub ulgę leczniczą umożliwiającą pomniejszenie podstawy opodatkowania lub podatku o koszty poniesione na leczenie członka rodziny będącego na utrzymaniu podatnika,
 24. poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego każdej rodziny przebywającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i każdego obywatela polskiego przebywającego zarówno w kraju, jak i za granicą.
 25. Zachęcanie przedstawicieli sektora prywatnego (przedsiębiorców, pracodawców) oraz związków zawodowych do respektowania praw i godności człowieka, w tym praw i godności rodziny, m.in. poprzez:
 26. zatrudnienie zgodne z predyspozycjami i wykształceniem oraz godziwą płacę,
 27. ochronę macierzyństwa (nie dyskryminowania matek) ,
 28. ochronę naturalnego prawa rodziców do wychowania dzieci,
 29. organizację pracy umożliwiającą członkom rodziny wspólne życie i nie zagrażającą jedności, powodzeniu i stabilności rodziny, zapewniając jednocześnie możliwość zdrowego wypoczynku i rekreacji w gronie rodziny.
 30. Zachęcanie polityków, twórców, i naukowców oraz innych osób do poszanowania godności i praw rodziny jako całości i każdego z jej członków.
 31. Dążenie do powszechnego uznania rodziny jako środowiska kulturotwórczego oraz zapewnienia pozytywnego wpływu kultury współczesnej na życie rodziny, a także wywieranie nacisku na eliminację możliwych zagrożeń.
 32. Zachęcanie przedstawicieli nauki, kultury i massmediów do przywrócenia semantyki właściwej rodzinie oraz poszanowania godności i praw rodziny oraz każdego z jej członków.
 33. Budowanie kultury pronatalistycznej.
 34. Organizowanie lub współorganizowanie konferencji oraz wydarzeń edukacyjnych adresowanych
  do różnych grup społecznych i wiekowych.
 35. Podejmowanie innych działań mających na celu tworzenie prawa przyjaznego dla rodzin.
 36. Organizowanie wydarzeń kulturalnych, naukowych i innych mających na celu wspieranie rodzin i ich praw.

§ 4.

 1. Pracami Komitetu kieruje Prezydium Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny, zwane dalej Prezydium.
 2. W skład Prezydium wchodzą Przewodniczący Komitetu i dwóch wiceprzewodniczących.
 3. Prezydium powołuje Sekretarza Komitetu, będącego jednocześnie Sekretarzem Prezydium, który może pochodzić spoza członków Komitetu.
 4. Prezydium wybierane jest przez członków Komitetu na okres 3 lat. Członkostwo w Prezydium trwa do czasu wyboru nowego Prezydium. Członka Prezydium Komitet może odwołać przed upływem Kadencji i wybrać nowego członka Prezydium, którego kadencja kończy się wraz z końcem kadencji członka odwołanego.
 5. Pierwsze wybory Prezydium przeprowadza się podczas pierwszego posiedzenia Komitetu.
 6. Wybory Prezydium przeprowadza się w głosowaniu jawnym, chyba, że członkowie Komitetu zadecydują o głosowaniu tajnym.
 7. Wybór na poszczególne funkcje w Prezydium następuje bezwzględną większością głosów członków Komitetu obecnych na posiedzeniu.
 8. Odwołanie z funkcji w Prezydium może nastąpić na wniosek co najmniej 1/5 członków Komitetu, bezwzględną większością głosów w tajnym głosowaniu, w którym wzięła udział co najmniej połowa członków Komitetu obecnych na posiedzeniu.
 9. W przypadku zrzeczenia się członkostwa w Komitecie lub funkcji w Prezydium, jego członek przestaje z mocy prawa pełnić swoją funkcję.
 10. Po zaistnieniu okoliczności, o których mowa w pkt. 4 i 9 przeprowadza się wybory uzupełniające na zasadach określonych w pkt  4, 6 i 7.
 11. Przewodniczący Komitetu, po zasięgnięciu opinii Prezydium może powołać lub odwołać członka Komitetu z własnej inicjatywy lub na pisemny i umotywowany wniosek złożony w Prezydium przez co najmniej 1/5 członków Komitetu.

§ 5.

 1. Komitet obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej
  niż raz w roku.
 2. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Komitetu lub upoważniony przez Przewodniczącego Wiceprzewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek Prezydium lub na wniosek co najmniej 1/5 członków Komitetu.
 3. Przewodniczący Komitetu lub upoważniony przez Przewodniczącego Wiceprzewodniczący przewodniczy posiedzeniom Komitetu.
 4. Komitet reprezentuje na zewnątrz Przewodniczący lub upoważniony przez niego inny członek Komitetu.
 5. Posiedzenia Komitetu są jawne.
 6. Głosowania są jawne, a uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu, chyba, że Komitet postanowi inaczej.
 7. Komitet może upoważnić Przewodniczącego Komitetu do podejmowania określonych lub wszelkich czynności w imieniu Komitetu.
 8. W przypadku upoważnienia Przewodniczącego Komitetu o którym mowa w pkt 7, Przewodniczący Komitetu może upoważnić inne osoby do wykonywania określonych czynności w imieniu własnym lub w imieniu Komitetu.
 9. W posiedzeniach Komitetu, oprócz członków mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Przewodniczącego lub upoważnionego przez Przewodniczącego Członka Prezydium, o ile ich obecność nie zakłóca prac Komitetu.
 10. W przypadku jeśli obecność określonej osoby lub osób nie będących członkami Komitetu zakłóca lub może zakłócić sprawne przeprowadzenie obrad, Przewodniczący posiedzenia może ograniczyć liczbę osób uprawnionych do udziału w obradach zarówno przed, jak i w trakcie posiedzenia lub przerwać posiedzenia.
 11. Członek Komitetu w razie nieobecności na posiedzeniu, może delegować swojego przedstawiciela, który weźmie udział w posiedzeniu z upoważnienia członka Komitetu i w jego imieniu z prawem głosu.
 12. Całość dokumentacji prowadzi Sekretarz Komitetu.

§ 6.

Z przebiegu każdego posiedzenia Sekretarz Komitetu sporządza protokół lub notatkę w formie ustaleń.

Protokół lub notatkę w formie ustaleń z przebiegu posiedzenia Komitetu lub Prezydium
może sporządzić członek Komitetu nie będący Sekretarzem Komitetu.

Protokół lub notatkę, o której mowa w pkt 1 i 2 podpisuje Przewodniczący posiedzenia.

§ 7.

Posiedzenia Komitetu lub Prezydium mogą być utrwalane lub transmitowane wyłącznie za zgodą przewodniczącego obrad.

§ 8.

Komitet może przekazać prasie, radiu telewizji oraz portalom internetowym i innym środkom masowego komunikowania informacje dotyczące swojej działalności oraz publicznie wyrażać opinie i stanowiska, a także przeprowadzać akcje informacyjne lub promocyjne.

§ 9.

Zmiana niniejszego Regulaminu następuje bezwzględną większością głosów członków Komitetu obecnych na posiedzeniu.

§ 10.

Niniejszy regulamin uchwalono w dniu 27 lipca 2017 r. na obradach założycielskich Komitetu podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej.

[1] M.P. z 2016 r., poz. 1003

[2] Karta Praw Rodziny przedłożona przez Stolicę Apostolską wszystkim ludziom, instytucjom i władzom zainteresowanym misją rodziny w świecie współczesnym 22 października 1983 r.