Mamy Narodowy Komitet Obchodów Dnia Praw Rodziny

Informacja prasowa
o utworzeniu Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny

W dniu 21 października 2016 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę ustanawiającą 22 października każdego roku Dniem Praw Rodziny. Nastąpiło to po siedmiu latach zabiegów posłów pod przewodnictwem Tadeusza Woźniaka – Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej. Dnia 27 lipca 2017 roku z inicjatywy Parlamentarnego Zespołu na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej został utworzony Narodowy Komitet Obchodów Dnia Praw Rodziny. W skład Komitetu weszli:

 1. Tadeusz Woźniak – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej – wnioskodawca,
 2. Krzysztof Ardanowski – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. Andrzej Dera – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. Antoni Duda – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. Piotr Duda – Przewodniczący NSZZ „Solidarność”,
 6. Dr Kazimierz Janiak – Poseł na Sejm III kadencji,
 7. Dr Kazimierz Kapera – Prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich,
 8. Beata Kempa – Minister – Członek Rady Ministrów,
 9. Dr Marian Krzaklewski – Przewodniczący NSZZ „Solidarność” w latach 1991 – 2002,
 10. Ks. Kazimierz Kurek SDB – Krajowy Duszpasterz Rodzin w latach 1985 – 1996,
 11. Krzysztof Maciejewski – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
 12. Maciej Małecki – Sekretarz Stanu w Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,
 13. Prof. dr hab. Krystyna Ostrowska – emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego,
 14. Dr Konstanty Radziwiłł – Minister Zdrowia,
 15. Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
 16. Ks. inf. Ireneusz Skubiś – Ruch Europa Christi,
 17. Grażyna Sołtyk – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej III kadencji,
 18. Ewa Tomaszewska – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
 19. Piotr Uściński – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
 20. Prof. dr hab. Kazimierz Wiatr – Senator Rzeczypospolitej Polskiej,
 21. Lucyna Wiśniewska – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencji,
 22. Dr Tadeusz Wrona – Przewodniczący Ligii Krajowej,
 23. Zbigniew Ziobro – Minister Sprawiedliwości.

Przewodniczącym Komitetu został Tadeusz Woźniak, a wiceprzewodniczącymi Beata Kempa i Andrzej Dera.

Do głównych celów Komitetu należy w szczególności:

 • Inicjowanie, organizowanie lub współorganizowanie oraz koordynowanie corocznych obchodów Dnia Praw Rodziny,
 • promocja Karty Praw Rodziny,
 • propagowanie niezbywalnych praw rodziny nierozłącznie związanych z prawami człowieka,
 • promocja rodziny zbudowanej na małżeństwie będącym związkiem kobiety i mężczyzny, która jest podstawową komórką życia społecznego,
 • przypominanie misji rodziny jako wspólnoty miłości i solidarności, przekazującej wartości kulturowe, etyczne, społeczne, duchowe i religijne,
 • kształtowanie kultury poszanowania praw rodziny m.in. w działaniach polityków, prawników, naukowców, szeroko rozumianych twórców, odtwórców i działaczy kultury, pracowników administracji państwowej, w tym rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, przedstawicieli mediów oraz innych osób fizycznych i prawnych,
 • stworzenie forum do działania na rzecz praw rodziny w różnorakich środowiskach, w tym we wspólnotach lokalnych,
 • podejmowanie innych działań mających na celu promocję rodziny oraz tworzenie i ochronę jej praw.

Do zadań Komitetu należy w szczególności:

 1. Zachęcanie przedstawicieli Sejmu, Senatu, Rady Ministrów, organów samorządu gminnego, powiatowego i województwa oraz innych osób biorących udział w procesach decyzyjnych, do ustanawiania prawa:
 • chroniącego wartość i godność rodziny oraz każdego z jej członków, w tym w rodzinach wielodzietnych,
 • chroniącego rodzinę zbudowaną na małżeństwie rozumianym jako głęboki i uzupełniający się związek kobiety i mężczyzny,
 • wspierającego instytucję małżeństwa,
 • chroniącego życie każdej istoty ludzkiej od poczęcia do naturalnej śmierci,
 • chroniącego naturalne prawo rodziców do wychowania dzieci,
 • pozwalającego na wszechstronny rozwój każdej rodziny, w tym szczególnie rodziny wielodzietnej.

2. Zachęcanie przedstawicieli Sejmu, Senatu, Rady Ministrów, organów samorządu gminnego, powiatowego i województwa oraz innych osób biorących udział w procesach decyzyjnych, do wprowadzania do systemów nauczania:

 • założeń personalistycznych i solidaryzmu społecznego,
 • wychowania do życia w rodzinie, promujące wartość czystości, wierności, integralnej wizji ludzkiej cielesności, w tym płciowości, wspomagające wszechstronny rozwój człowieka w kierunku dojrzałości osobowej, w duchu miłości i odpowiedzialności (przeciwdziałanie depopulacji oraz degeneracji indywidualnej i zbiorowej),
 • kompleksowego nauczania społecznego opartego na chrześcijańskich wartościach.

3. Zachęcanie przedstawicieli Sejmu, Senatu, Rady Ministrów, organów samorządu gminnego, powiatowego i województwa oraz innych osób biorących udział w procesach decyzyjnych, do podjęcia działań w celu zapewnienia ekonomicznej niezależności rodzin poprzez wprowadzenie do strategii oraz polityki państwa i samorządów rozwiązań prawnych gwarantujących: odpowiedni system ubezpieczeń oraz świadczeń społecznych i zdrowotnych, w tym świadczeń rodzinnych,

 • prorodzinne rozwiązania finansowe, w tym podatkowe (np. rodzinny podatek dochodowy) mające na celu poprawę zasobności finansowej rodzin, a szczególnie rodzin wielodzietnych,
 • systemy kredytowe korzystne dla wspierania małej przedsiębiorczości i firm rodzinnych.,
 • zapewnienie wsparcia dla osób uczących się lub studiujących, ze szczególnym uwzględnieniem pochodzących z rodzin niezamożnych (np. poprzez ulgę uczelnianą umożliwiającą pomniejszenie podstawy opodatkowania lub podatku o koszty poniesione na naukę lub studia wyższe (w tym doktoranckie) członka rodziny będącego na utrzymaniu podatnika),
 • Opiekę i wsparcie rodzin wymagających szczególnej pomocy.

4. Zachęcanie przedstawicieli Sejmu, Senatu, Rady Ministrów, organów samorządu gminnego, powiatowego i województwa oraz innych osób biorących udział w procesach decyzyjnych, do podjęcia działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego gwarantujących:

 • ochronę zdrowia rodziny i każdego z jej członków poprzez zapewnienie dostępu do opieki ambulatoryjnej, w tym specjalistycznej, a w razie potrzeby szpitalnej,
 • możliwość skorzystania z pokoi rodzinnych w szpitalach szczególnie, gdy pacjentem jest dziecko, osoba starsza lub kobieta w okresie ciąży lub połogu,
 • szczególną pomoc rodzinom z osobami niepełnosprawnymi, w tym szczególnie z dziećmi wymagającymi całodobowej opieki,
 • zapewnienie rodzinnych turnusów rehabilitacyjnych,
 • darmowe lekarstwa lub ulgę leczniczą umożliwiającą pomniejszenie podstawy opodatkowania lub podatku o koszty poniesione na leczenie członka rodziny będącego na utrzymaniu podatnika,
 • poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego każdej rodziny przebywającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i każdego obywatela polskiego przebywającego zarówno w kraju, jak i za granicą.

5. Zachęcanie przedstawicieli sektora prywatnego (przedsiębiorców, pracodawców) oraz związków zawodowych do respektowania praw i godności człowieka, w tym praw i godności rodziny, m.in. poprzez:

 • ochronę macierzyństwa (niedyskryminowania matek),
 • ochronę naturalnego prawa rodziców do wychowania dzieci,
 • zatrudnienie zgodne z predyspozycjami i wykształceniem oraz godziwą płacę,
 • organizację pracy umożliwiającą członkom rodziny wspólne życie i niezagrażającą jedności, powodzeniu i stabilności rodziny, zapewniając jednocześnie możliwość zdrowego wypoczynku i rekreacji w gronie rodziny.

6. Zachęcanie polityków, twórców i naukowców oraz innych osób do poszanowania godności i praw rodziny jako całości i każdego z jej członków.

7.  Dążenie do powszechnego uznania rodziny jako środowiska kulturotwórczego oraz zapewnienia pozytywnego wpływu kultury współczesnej na życie rodziny, a także wywieranie nacisku na eliminację możliwych zagrożeń.

8. Zachęcanie przedstawicieli nauki, kultury i massmediów do przywrócenia semantyki właściwej rodzinie oraz poszanowania godności i praw rodziny oraz każdego z jej członków.

9. Budowanie kultury pronatalistycznej.

10. Organizowanie lub współorganizowanie konferencji oraz wydarzeń edukacyjnych adresowanych do różnych grup społecznych i wiekowych.

11. Podejmowanie innych działań mających na celu tworzenie prawa przyjaznego dla rodzin.

12. Organizowanie wydarzeń kulturalnych, naukowych i innych mających na celu wspieranie rodzin i ich praw.

Narodowy Komitet Obchodów Dnia Praw Rodziny wystąpi o patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nad obchodami Dnia Praw Rodziny. Komitet przygotowuje liczne wydarzenia promujące rodzinę jako podstawową komórkę społeczną opartą na małżeństwie, czyli trwałym związku kobiety i mężczyzny oraz prawa zapisane w Karcie Praw Rodziny. Wśród innych przedsięwzięć planowane jest zorganizowanie kilkunastu konferencji o zasięgu ogólnopolskim i wojewódzkim oraz liczne sesje organów stanowiących samorządów, czyli rad gmin, powiatów i sejmików samorządowych województw. Planowane są wydawnictwa związane z problematyką praw rodziny i podjęcie trudu opracowania raportu o stanie rodzin w Polsce. Dzień Praw Rodziny będzie w Polsce obchodzony po raz pierwszy. Narodowy Komitet Obchodów Dnia Praw Rodziny jest przekonany, że w sprawy związane z troską o rodzinę i jej prawa włączą się wszyscy ludzie dobrej woli, a szczególnie władze państwowe i samorządowe wszystkich szczebli.

Kolejne posiedzenie Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny planowane jest na wrzesień br.

W obchody Dnia Praw Rodziny włączają się m. in. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Sprawiedliwości i Ministerstwo Zdrowia, liczne samorządy terytorialne, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne.

Dzień Praw Rodziny będzie w Polsce obchodzony po raz pierwszy. Narodowy Komitet Obchodów Dnia Praw Rodziny jest przekonany, że w sprawy związane z troską o rodzinę i jej prawa włączą się wszyscy ludzie dobrej woli, a szczególnie władze państwowe i samorządowe wszystkich szczebli.

Kolejne posiedzenie Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny planowane jest na 14 września br.