Uchwała Parlamentarnego Zespołu na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej

z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie powołania Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny

Art. 1.   Działając na podstawie § 2 i § 3 Regulaminu Parlamentarnego Zespołu na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej oraz mając na względzie Uchwałę Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2016 r. w sprawie ustanowienia Dnia Praw Rodziny (M.P. z 2016 r, poz. 1003) wnioskujemy o powołanie Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny w składzie:

 1. Tadeusz Woźniak – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej – wnioskodawca,
 2. Krzysztof Ardanowski – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. Andrzej Dera – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. Antoni Duda – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. Piotr Duda – Przewodniczący NSZZ „Solidarność”,
 6. Dr Kazimierz Janiak – Poseł na Sejm III Kadencji,
 7. Dr Kazimierz Kapera – Prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich,
 8. Beata Kempa – Minister – Członek Rady Ministrów,
 9. Dr Marian Krzaklewski – Przewodniczący NSZZ „Solidarność” w latach 1991 – 2002,
 10. Ks. Kazimierz Kurek SDB – Krajowy Duszpasterz Rodzin w latach 1985 – 1996,
 11. Krzysztof Maciejewski – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
 12. Maciej Małecki – Sekretarz Stanu w Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,
 13. Prof. dr hab. Krystyna Ostrowska – emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego,
 14. Dr Konstanty Radziwiłł – Minister Zdrowia,
 15. Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
 16. Ks. inf. Ireneusz Skubiś – Ruch Europa Christi,
 17. Grażyna Sołtyk – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej III kadencji,
 18. Ewa Tomaszewska – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
 19. Piotr Uściński – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
 20. Prof. dr hab. Kazimierz Wiatr – Senator Rzeczypospolitej Polskiej,
 21. Lucyna Wiśniewska – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencji,
 22. Dr Tadeusz Wrona – Przewodniczący Ligii Krajowej,
 23. Zbigniew Ziobro – Minister Sprawiedliwości.

Art. 2. Celem Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny powinno być w szczególności:

 1. inicjowanie corocznych obchodów Dnia Praw Rodziny,
 2. promocja Karty Praw Rodziny,
 3. propagowanie niezbywalnych praw rodziny nierozłącznie związanych z prawami człowieka,
 4. promocja rodziny zbudowanej na małżeństwie będącym związkiem kobiety i mężczyzny, która jest podstawową komórką życia społecznego,
 5. przypominanie misji rodziny jako wspólnoty miłości i solidarności, przekazującej wartości kulturowe, etyczne, społeczne, duchowe i religijne,
 6. kształtowanie kultury poszanowania praw rodziny m.in. w działaniach polityków, prawników, naukowców, twórców, administracji państwowej, rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, przedstawicieli mediów oraz innych osób fizycznych i prawnych,
 7. stworzenie forum do działania na rzecz praw rodziny w środowiskach lokalnych,
 8. podejmowanie innych działań mających na celu promocję rodziny oraz tworzenie i ochronę jej praw.

Art. 3. Narodowy Komitet Obchodów Dnia Praw Rodziny uchwali swój Regulamin wewnętrzny na pierwszym posiedzeniu.

Art. 4. Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Parlamentarnego Zespołu na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej.

Art. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Tadeusz Woźniak
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu
na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej